دستورالعمل بازرسی واحد ایمنی و بهداشت

دستورالعمل ازرسی واحد ایمنی و بهداشت

دستورالعمل بازرسی واحد ایمنی و بهداشت

  • هدف : پیشگیری از بروز حوادث، آسیب ها و بیماریهای شغلی در سطح شرکت.
  • محدوده اعتبار : کلیه واحدهای شرکت.
  • مسئولیتها : مسئولیت اجرای این دستورالعمل با واحد های مشخص شده در شرح عملیات می باشد.
  • کنترل مستندات :

۱-۴- تغییرات : براساس روش اجرایی کنترل مستندات

۲-۴- سوابق : کلیه سوابق و فرمهای این دستورالعمل در پرونده مربوطه به مدت درج شده در شاخص سوابق کیفی بشماره ش ۰۱-د۰۲-۴ نگهداری می شود.

۳-۴- توزیع : این دستورالعمل به تعداد مشخص شده در شاخص مدارک و مستندات بشماره ش۰۱-ر۰۱-۴ تهیه و توزیع می گردد.

  • پیوست: فرمهای به شماره ف۰۱-د۰۱-ر۰۵-۶ الی ف۰۶-د۰۱-ر۰۵-۶ .
  • شرح عملیات :

۱-۸) واحد ایمنی و بهداشت موظف است بصورت روزانه سالن تولید را مورد بازرسی قرار دهد . انجام این بازرسی می بایست طبق همین دستورالعمل باشد و نتایج بازرسی هر روز می بایست در فرم شماره ف۰۱-د۰۱-ر۰۵-۶  ثبت و در واحد ایمنی و بهداشت بایگانی شود.

۲-۸) بازرسی ایمنی و بهداشت نباید در ساعات معین انجام شده و می بایست در طی شبانه روز به صورت را ندوم انجام پذیرد.

۳-۸) کلیه اعضای واحد ایمنی و بهداشت موظف و مجازند به هر قسمتی از سطح شرکت که لازم شد سر کشی و نظارت داشته باشند.

۴-۸) طی بازرسی سرپرستان واحدهای تحت بازرسی موظفند با بازرس یا بازرسان ایمنی و بهداشت کمال همکاری و پاسخگویی را داشته باشند.

۵-۸) مرجع بازرسی ایمنی و بهداشت هر واحد دستورالعمل ایمنی و بهداشت آن واحد می باشد در غیر این صورت مرجع بازرسی قوانین اداره کار و وزارت بهداشت میباشد.

۶-۸) ریاست واحد ایمنی و بهداشت موظف است پس از دریافت گزارشات روزانه بازرسیهای ایمنی و بهداشت و پس از بررسی های لازم در مورد هر آیتم بازرسی مواردی که دارای اهمیت بیشتری هستند (موارد ریسک A,B ) را طبق فرم پیوست به ریاست واحد مربوطه ابلاغ نماید رونوشت این برگه ابلاغ به مدیریت متبوع واحد مربوطه و مدیریت منابع انسانی ارسال می گردد. تعیین سطح ریسک بر عهده ریاست ایمنی و بهداشت است.

۷-۸) ریاست واحد ایمنی و بهداشت موظف است خطرات گزارش شده با ریسک A  را تا پایان همان روز دریافت گزارش موارد B تا حد اکثر ۴۸ ساعت پس از دریافت گزارش و موارد C را حداکثر تا ۷۲ ساعت پس از دریافت گزارش به ریاست واحد مربوطه گزارش یا اعلام نمایند.

۸-۸) جهت ریسکهای سطح C مکاتبه ضروری نبوده و ریاست ایمنی و بهداشت می تواند به صورت شفاهی درخواست رفع ایراد نماید. در صورت عدم رفع اشکال تا سه بازرسی پیاپی مورد می بایست کتباً گزارش شود.

۹-۸)  واحد ایمنی و بهداشت موظف است در پایان هر ماه، نتایج بازرسی های روزانه را در فرم شماره ف۰۲-د۰۱-ر۰۵-۶  خلاصه کرده و با واحدهایی که بیشترین مورد تخلف را دارند جهت رفع ایرادات جلسات مشترک ترتیب داده و فرم اقدام اصلاحی پیشگیرانه مطابق با روش اجرایی اقدامات اصلاحی یا اقدامات پیشگیرانه صادر گردیده و در پایان جلسه فرمهای اقدام اصلاحی یا پیشگیرانه صادر شده و در دو نسخه جهت ابلاغ برای مدیر واحد مربوطه و رئیس ایمنی جهت پیگیری ارسال میگردد و نیازهای آموزشی را هم از همین جدول استخراج نماید. جهت برگزاری این جلسات حضور رئیس و سرپرست واحد مربوطه الزامی است.

۱۰-۸) پس از گزارش نتایج بازرسی ها توسط واحد ایمنی و بهداشت، این واحد موظف است باز خورد این گزارشات را در فرم پیوست شماره ف۰۴-د۰۰۱-ر۰۵-۶ بصورت ماهانه ثبت نموده و در پایان مهلت ماهانه مواردی را که اصلاح نشده کتباً به مدیریت منابع انسانی اعلام نماید.

۱۱-۸) علاوه بر بازرسی های روزانه واحد ایمنی و بهداشت موظف است چک لیست های تخصصی ایمنی و بهداشت واحدهای تولیدی و سایر واحدها را بصورت ماهانه به همکاری واحدهای تحت بازرسی تکمیل نماید و نتایج را به صورت آماری برای هر فصل تهیه و جهت ارائه به مدیریت و مطرح در جلسات بازنگری مدیریت اعلام می گردد.

۱۲-۸) در پایان هر ماه یا دوره، ‌ریاست واحد موظف است تصویر چک لیست انجام شده را با توضیحات لازم برای ریاست واحد مربوطه ارسال نماید. رونوشت این چک لیست برای مدیریت منابع انسانی هم می بایست ارسال گردد.

۱۳-۸) ریاست هر واحد موظف است حداکثر تا۱هفته بعد از دریافت تصویر چک لیست و توضیحات مربوطه بازخورد یا پاسخ مناسب را برای واحد ایمنی و بهداشت ارسال نماید.

۱۴-۸) واحد ایمنی و بهداشت موظف است هر آیتم یا موضوع دارای مشکل ایمنی و بهداشت را در چک لیست ماه آتی بررسی نموده و در صورت عدم رفع ایراد، موارد یا مورد را کتباً به مدیریت منابع انسانی ارسال نماید.

۱۵-۸) نحوه برخورد با متخلفین و پرسنلی که نکات و قوانین ایمنی و بهداشت را رعایت نمی کنند با توجه به آئین نامه انضباطی شرکت صورت می پذیرد. طبق این آئین نامه تخلفات ایمنی و بهداشتی بصورت زیر تعریف شده است:

تخلفات درجه یک:

– بند شش : اهمال و قصور در کار که موجب بروز حادثه، از بین رفتن و آسیب دیدن ماشین آلات،‌ ابزار شرکت و یا خرابی محصول شود.

-بند هفت: بی دقتی در انجام وظایف شغلی که منجر به نقص عضو یا جراحت عمقی به خود یا کسی در شرکت شود.

– بند ده : از کار انداختن سیستم حفاظتی دستگاه ها و یا عدم استفاده از حفاظها

– بند سیزده : استعمال دخانیات در محل های ممنوعه.

تخلفات درجه دو:

– بند دو : استفاده غیر مجاز ار  ابزار و وسایل و دارائی های شرکت

– بند چهار: مسامحه و عدم استفاده از وسایل ایمنی، وسایل حفاظت فردی، حفاظتی و بهداشتی به هنگام کار و سهل انگاری در اجرای دستورات و مقررات مربوط به حفاظت و بهداشت کار به تشخیص کمیته حفاظت و بهداشت کار یا مسئول ایمنی شرکت یا سرپرست و مدیر واحد.

– بند پنج : عدم مراقبت در نگهداری از تجهیزات و ابزار کار مربوط به شغل.

– بند هفت : عدم حضور در کلاسهای آموزشی که از طرف شرکت دایر می گردد.

-واحد ایمنی و بهداشت موظف است مورد تخلف پرسنل را طی فرم شماره۵ به ریاست کمیته انضباطی معرفی نماید.

۱۶-۸) واحد ایمنی و بهداشت موظف است کلیه موارد تخلف پرسنل را در فرمی که می بایست برای کلیه واحدها تهیه شده باشد ثبت نماید. مرتبه تکرار تخلف هر فرد می بایست در این لیست ثبت شود.( فرم شماره ف۰۶-د۰۰۱-ر۰۵-۶  )

۱۷-۸) با موارد تخلف پیمانکاران طبق بندهای ۶ و ۷ و ۸  برخورد می شود.

۱۸-۸) فرمهای بازرسی ایمنی و بهداشت منحصر به سالن تولید نبوده و کلیه سطوح و بخش های شرکت را در بر می گیرد.

۱۹-۸) واحد ایمنی و بهداشت موظف است برای سایر بخش های غیر تولیدی هم بر حسب مورد چک لیست تهیه و اجرا نماید.

۲۰-۸) تشویق پرسنلی که با رعایت اصول ایمنی و بهداشت علاوه بر رعایت مقررات ، فرهنگ سازی ایمنی و بهداشت می نمایند، از طریق معرفی این افراد از طرف واحد ایمنی و بهداشت به کمیته انظباطی می باشد. تشخیص افراد با صلاحیت تشویق بر عهده رئیس ایمنی و بهداشت است.

 

فایل ورد این دستورالعمل را از اینجا دانلود کنید.

 

بیش از ۳۵۰ فرم و دستورالعمل ایمنی را در اینجا مشاهده کنید.