دستورالعمل جابجايي و انبارش كالا و محصولات

دستورالعمل جابجایی و انبارش کالا و محصولات

۱- عنوان : دستورالعمل جابجایی و انبارش کالا و محصولات.

۲- هدف : حصول اطمینان از دستیابی به ایمنی مناسب در مرحله جابجایی و انبارش کالا در انبارها.

۳- محدوده اعتبار : کلیه کالاهایی که توسط امور انبارها جابجایی و انبارش می گردد.

۴- مستندات : ندارد.

۵- تغییرات : هر گونه تغییر پس از تائید رئیس امور انبارها و تصویب مدیر برنامه ریزی و انبار اعمال می گردد.

۶- توزیع : امور انبارها (۲) و مدیر برنامه ریزی و انبار.

۷- پیوست : ندارد.

۸- شرح عملیات: 

جابجایی کالاها بوسیله لیفتراک و پالت تراک برقی و دستی باید منحصراً توسط افراد آموزش دیده و مشخص انجام پذیرد.

 • از ضربه زدن به قفسه بندی بوسیله لیفتراک و یا هر عامل دیگر باید جداً جلوگیری شود.
 • بارگذاری باید از طبقات پایین شروع و به طبقات بالا ختم گردد.
 • هر ۶ ماه یکبار بصورت دوره ای پیچ ومهره و اتصال مهار بندها به ستون کنترل شده و درصورت نیاز کاملاً محکم شوند.
 • در تقسیم بار روی بازوها باید دقت شود و از رها کردن و فشار دادن و کشیدن بار روی بازوها باید جداً خودداری شود.
 • میزان بارگذاری روی هر طبقه باید دقیقاً مطابق با میزان اعلام شده در محاسبات باشد.
 • در هنگام جابجایی کالاها به علائم اختصاری که جهت رعایت مسائل ایمنی بر روی بسته بندی کالاها ممهور و چاپ می گردد توجه شود.
 • رعایت کامل دستورالعمل حمل و نقل با لیفتراک به شماره د۰۰۱-ر۱۸-۷
 • رعایت مسائل فنی و ایمنی مشخص شده در شناسنامه شغل انبارداری.
 • استقرار قطعات در محلهای از پیش تعیین شده جهت کالاها در کدهای مربوطه طبق شاخص استقرار قطعات در انبارها.
 • کنترل رعایت دستورالعمل های بسته بندی کالاها و محصولات.
 • استقرار پالتها در انبار به منظور رعایت مسائل ایمنی و جلوگیری از آسیب یا خرابی کالاها بشرح ذیل مجاز می باشد :

نوع پالت

کد مربوطه

حداکثر حد مجاز

جعبه چوبی مخصوص صادرات WB004/1/PE ۳ ردیف
پالت فلزی بزرگ MB002/G ۴ ردیف
پالت فلزی کوچک MB003/G ۴ ردیف
پالت فلزی مخصوص سیلندر MB001/G ۳ ردیف
پالت کفی WB001/G ۲ ردیف
جعبه های چوبی محصولات داخلی WB011/G ۳ یا ۴ ردیف
پالت بشکه ای WB004/G ۴ ردیف

در ارتباط با جعبه های چوبی محصولات داخلی با توجه به دستورالعمل های بسته بندی محصولات و حساسیت قطعات و آرایش چیدن کالا در جعبه ماکزیمم بین ۳ تا ۴ ردیف انتخاب می گردد.  

دستورالعمل های کامل در پکیج دانلودی گذاشته شده است.