• هدف :کالیبره نمودن گیجهای ساعتی
       ۲  -دامنه کاربرد: این دستورالعمل برای واحد کالیبراسیون معتبر است

          ۳  -مسئولیتها: .مسئو لیت اجرای دستورالعمل به عهده واحد کالیبراسیون میباشد.

     ۴-  منابع و مراجع: مفاهیم تجهیزات اندازه گیری – شرکت لکسر

    ۵- تعاریف: دقت یک ابزار عقربه ای عبارتست از قابلیت قرائت آن در محدوده های مشخص بطوریکه از حدود رواداری مندرج در استاندارد تجاوز نکند .

۱- تعریف:

۱-۱- اندازه گیری عقربه ای (گیج ساعتی ) وسیله ای است  که در آن تغییر مکان یک پیستون با کمک وسایل مکانیکی مناسب به یک عقربه منتقل می شود و عقربه در مقابل درجات یک صفحه دایرهای شکل زینه بندی حرکت میکند .

۲-۱- در اندازه گیری عقربه ای ۰٫۰۱ میلی متری نماینده ۰٫۰۱ میلی متر تغییر مکان پیستون است .

۳-۱- وفاداری عبارتست از قابلیت تکرار قرائت یک اندازه گیر برای یک طول مورد آزمایش در تحت شرایط معمولی کاربرد آن.

۴-۱- ساعتهای مزبور را میتوان روی پایه های مخصوص سوار کرده و برای تنظیم محورها و سطوح قطعات و دستگاهها و ارتفاع قطعات و عمق سوراخ ها و شیارها ، هم محوری ، دودیدگی ، موازی بودن سطوح نسبت به هم ، عمود بودن دو سطح نسبت به هم و غیره بکار برده می شود .

۵-۱ – هر اندازه گیر عقربه ای باید دارای وسیله ای باشد که با آن بتواند هر وضع پیستون در میدان عمل عقربه را روی صفر میزان کرد .

۶-۱- ساعت را تمیز نگهدارید  و محور آنرا با پارچه تمیز کنید و هیچ وقت به محور روغن دست نزنید چون باعث جذب گرد و غبار می شود .

    ۲-  روش کالیبراسیون:

۱– کالیبره نمودن گیج های ساعتی :

۱-۲- کالیبره کردن دقت اندازه گیری عقربه ای معمولا بوسیله پایه ای انجام میگیرد که اندازه گیر روی آن سوار است بطوریکه مقابل و در امتداد یک ریز سنج کالیبره شده  قرار گیرد  و یا در بالا و عمود بر یک صفحه پایه که روی آن بتوان سنجه های لغزنده را قرار داد اندازه گیر را نگهداشت .

۲-۲- در هر حالت در تمام طول مسیر مفید اندازه گیر و در فواصل مناسب یک رشته قرائت انجام می گیرد .(معمولا هر یک دهم دور )

۳-۲- نیرویی که در اندازه گیری وارد می شود ممکن است بوسیله یک فنر یا یک دینامومتر یا هر وسیله دیگری که برای این کار طرح ریزی می شود کنترل می گردد .

۴-۲- برای تمام اندازه گیری های مربوط به وفاداری و دقت اندازه گیر عقربه ای باید روی پایه ای که بحد کافی محکم است قرار گیرد تا اعداد قرائت شده تحت تاثیر خم پذیری پایه قرار نگیرد .

۵-۲- اندازه گیریها در دمای ۲±۲۰ درجه سانتیگراد و رطوبت۳۰ تا  ۵۰ درصد انجام می گیرد .

۶-۲-پیستون چندین بار پی در پی و با سرعت های متفاوت بر روی یک صفحه تخت و ثابت که تا حد امکان قابلیت تغییر شکل نداشته باشد پایین آورده می شود و قسمتی از صفحه با استوانه که در زیر نقطه تماس پیستون قرار دارد در جهت های مختلف در صفحه ای  عمود بر محور پیستون حرکت داده می شود .

۷-۲- تغییر مکان های کوچکی حدود ۰٫۰۲۵ میلیمتر می شود .

۸-۲- عقربه چندین بار در مقابل یک زینه معین اندازه گیری آورده می شود اول در یک جهت و سپس در یک جهت دیگر موقعی که اندازه گیر عقربه ای تحت هر یک از شرایط فوق بکار میرود اختلاف قرائت نباید از رواداری زیر تجاوز نماید .

 

 

۱ ۲ ۳ ۴ ۵
وفاداری دقت (انحراف کل )
هر ۰٫۱ درو هر ۰٫۵ دور هر۲ دور برای دورهای بیشتر
۰٫۳ ۰٫۵ ۱ ۱٫۵ ۲

 

فایل ورد این دستورالعمل را از اینجا دانلود کنید.

دانلود رایگان نمونه دستورالعمل کالیبراسیون گیج ها

کالیبراسیون گیج ها

برای مشاهده مجموعه کامل فرم ها و دستورالعمل ها و روش های اجرایی کالیبراسیون بر روی لینک زیر کلیک کنید: