روش اجرایی محاسبه هزینه های کیفیت

دانلود رایگان نمونه روش اجرایی محاسبه و تجزیه و تحلیل هزینه های کیفیت

نام مدرک:      روش اجرایی محاسبه و تجزیه و تحلیل هزینه های کیفیت کد مدرک:    P8506 تاریخ بازنگری:     –/–/– شماره بازنگری:  ۲ نام فرآیند مرتبط:   کلیه فرآیندهای سیستم کیفیت تعداد صفحات مدرک: ۳ (( شرح تغییرات ))

روش اجرایی آموزش پرسنلروش اجرایی آموزش پرسنل

دانلود نمونه روش اجرایی آموزش پرسنل

    هدف : تعیین نحوه شناسائی نیازهای آموزشی ، چگونگی فراهم‌آوری امکانات ، تعیین صلاحیت‌ها ، افزایش سطح آگاهی پرسنل جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی مهارت آنان و سنجش اثربخشی آموزشهای برگزارشده از اهداف این روش اجرایی می باشد.