نمونه دستورالعمل آموزش

نمونه دستورالعمل آموزش

در ادامه این دستورالعمل کاربردی به همراه خطی مشی واحد آموزش را مشاهده فرمائید: