دانلود رایگان نمونه دستورالعمل کالیبراسیون گیج ها

دستورالعمل کالیبراسیون گیج های ساعتی

هدف :کالیبره نمودن گیجهای ساعتی        ۲  -دامنه کاربرد: این دستورالعمل برای واحد کالیبراسیون معتبر است           ۳  -مسئولیتها: .مسئو لیت اجرای دستورالعمل به عهده واحد کالیبراسیون میباشد.      ۴-  منابع و مراجع: مفاهیم تجهیزات اندازه گیری – شرکت لکسر     ۵- تعاریف: دقت یک ابزار عقربه ای عبارتست از قابلیت قرائت آن در محدوده […]