دستور العمل كدگذاري تجهيزات، ماشين آلات و ابزارهاي اندازه گيري

دستور العمل کدگذاری تجهیزات، ماشین آلات و ابزارهای اندازه گیری

  • هدف

    هدف از این دستورالعمل تشریح روش کدگذاری ماشین آلات وتجهیزات، ابزارهای کنترلی و … موجود در مجتمع است. برای شماره کدگذاری کلیه ابزار، تجهیزات و قالبها که در دامنه این دستورالعمل آمده است باید از این دستورالعمل استفاده شود.

  • دامنه

     این دستورالعمل برای کلیه ماشین آلات و تجهیزات شرکت اعم از تولیدی (پودر، قطعه)، تاسیساتی، آزمایشگاهی و تابلوهای برق و همچنین برای کلیه ابزارهای کنترلی و قالبهای موجود در سطح مجتمع بکار میرود.

  • تعاریف

      ندارد.

  • مراجع و مآخذ

ندارد.

۵ روش اجرا

۵-۱- روش کدگذاری ماشین آلات وتجهیزات

دقت کنید از فایل ورد این دستورالعمل استفاده کنید تا نمودارهای کدگذاری رویت گردد. لینک دانلود فایل ورد این دستورالعمل در پایین همین پست قابل دسترس است.

ردیف

شرح مراحل

مسئولیت

مدارک مرتبط

۵-۱-۱ روش کدگذاری ماشین آلات و تجهیزات (تولید قطعه و پودر تاسیسات)

سیستم کدگذاری و شناسایی ماشین آلات و تجهیزات از ۸ کارکتر تشکیل شده است که کارکتر اول آن معرف واحدی است که این ماشین یا تجهیز در آن قرار دارد ( طبق بند ۵-۱-۱-۱ )، کارکتر دوم بصورت ثابت و شماره ۵ میباشد، کارکتر سوم وچهارم بیانگر شماره قسمتی از واحد میباشد که ماشین یا تجهیز در آن قرار دارد، کاراکتر پنجم وششم نشانگر کد تجهیز ( به صورت عام)  میباشد و کاراکتر هفتم وهشتم نشاندهنده شماره تجهیز مورد نظر (به صورت خاص) میباشد.

۵-۱-۱-۱- اختصارات ذیل معرف واحدهایی از شرکت هستند که ماشین آلات وتجهیزات به آنها تعلق دارد.

A: تولید پودر                                  B : تولید قطعه                   C: تاسیسات

D : آزمایشگاه                             E      : تابلوهای برق

X       .       ۵        .      XX        .      XX         .       XX                                                         

                                                                                                  

                                                                            کد واحد

                                                                           شماره ثابت

                                                                           کد قسمت

                                                                          کد تجهیز(عام)

                                                                           شماره تجهیز(خاص)                                                                               

واحد فنی ـــ

ردیف

شرح مراحل

مسئولیت

مدارک مرتبط

۵-۱-۲ روش کدگذاری ماشین آلات و تجهیزات (آزمایشگاه و تابلوهای برق)

سیستم کدگذاری و شناسایی ماشین آلات و تجهیزات از ۴ کارکتر تشکیل شده است که کارکتر اول آن معرف واحدی است که این ماشین یا تجهیز در آن قرار دارد ( طبق بند ۵-۱-۱-۱ )، کارکتر دوم بصورت ثابت و شماره ۵ میباشد، کارکتر سوم وچهارم بیانگر کد دستگاه یا تجهیز مورد نظر میباشد.

X      .        ۵        .     XX                             

                                                                                                

                                                                               کد واحد

                                                                              شماره ثابت

                                                                             کد دستگاه یا تجهیز

واحد فنی

۵-۲- روش کدگذاری تجهیزات بازرسی ، اندازه گیری و آزمون

ردیف

شرح مراحل

مسئولیت

مدارک مرتبط

۵-۲-۱ روش کدگذاری ابزارهای کنترلی

کدینگ ابزارها شامل یک عبارت ۷ حرفی (کاراکتری)،  که دو کاراکتر اول نشان دهنده واحد بکار گیرنده ابزار، سه کاراکتر بعدی نشان دهنده نوع ابزار و دو کاراکتر آخر نشان دهنده تعداد ابزار در آن واحد ( شماره سریال ) می‌باشد.

۵-۲-۱-۱- علامت اختصاری واحد ها بشرح زیر است:

کنترل دقیق ( مترولوژی )            QM       Quality metrology

کنترل میانی                              QP       Quality Procedor    

کنترل نهائی                                   QF        Quality Final                 

کنترل پودر                                  QP        Quality Powder                    

نمونه سازی                         QS        Qualitiy Sampeling           

آزمایشگاه                                         LA        Labratory                 

تولید قطعه ( سالن تولید )           PR        Procedur Shope         

ماشینکاری                                MS       Machine Shope       

قالبسازی                                       DM       Die Making              

تولید پودر و احیا                       PP       Procedur powder         

طراحی                               DD      Design Department               

تاسیسات، برق صنعتی، الکترونیک TS   Technical Support 

کنترل دقیق و کالیبراسیون

ردیف

شرح مراحل

مسئولیت

مدارک مرتبط

۵-۲-۱  ۵-۲-۱-۲-علامت اختصاری نوع ابزار تشکیل شده از ۳ کاراکتر بشرح زیر:

کاراکتر اول: بیانگر بعد وسیله اندازه گیری, شامل ( ارتفاع، عمق، داخل، خارج، طول و … ) وسیله اندازه گیری می باشد که با علامت اختصاری زیر نمایش داده میشوند.

داخل   I       Inside                 

خارج   O     Outside             

عمق   D      Depth                

ارتفاع   H     Height              

طول   L      Length               

کاراکتر دوم : بیانگر اسم نوع وسیله اندازه گیری بشرح زیر میباشد .

کولیس   C               Caliper                    

میکرو متر   M     Micrometer        

ساعت   D                  Dial                         

کاراکتر سوم : بیانگر نوع وسیله اندازه گیری می باشد.

معمولی   ۱           

ساعتی   ۲            

دیجیتال   ۳           

۵-۲-۱-۳- دو کاراکتر آخر نشاندهنده شماره سریال تعداد ابزار در واحد مربوطه میباشد.

مثال : اولین میکرومتر داخل سنج معمولی واحد قالبسازی

     DM              I           M           ۱            ۰۱  

نام واحد (قالبسازی)

بعد وسیله (داخل سنج)

نام وسیله (میکرومتر)

نوع وسیله (معمولی)

شماره سریال وسیله (شماره اول)

کنترل دقیق و کالیبراسیون
۵-۲-۲ کدینگ دستگاه های کنترلی :

کدینگ دستگاه­های اندازه گیری همانند ابزارها شامل یک عبارت ۷ کاراکتری که دو کاراکتر اول نشان دهنده واحد بکار گیرنده تجهیز, سه کاراکتر بعد نشان دهنده نوع تجهیز و دو کاراکتر آخر تعداد وسیله در واحد میباشد.

۵-۲-۲-۱- دو کاراکتر قسمت بکار گیرنده تجهیز مانند بند ۵-۲-۱-۱- میباشد.

۵-۲-۲-۲- علامت اختصاری نوع ابزار که یک عبارت ۳ کاراکتری است که دو کاراکتر اول، حروف اختصاری تجهیز و کاراکتر سوم یک کاراکتر عددی یک رقمی از ۰ تا ۹ می باشد. که صفر نشان دهنده دستگاه اصلی و بقیه اعداد بترتیب شماره متعلقات دستگاه میباشد.

کنترل دقیق و کالیبراسیون

ردیف

شرح مراحل

مسئولیت

مدارک مرتبط

۵-۲-۲ علامت اختصاری دو کاراکتر اول :

کانتریسر             Cr

کانتروسکوپ        CP       

پروفیل پرژکتور      PP

صافی سنج        SU       

میکرو هایت       MH      

سه بعدی         CM         

۵-۲-۲-۳- دو کاراکتر أخر همانند بند ۵-۲-۱-۳ میباشد.

مثال : QMCR101   

اولین نیرو سنج دستگاه کانتریسر واحد کنترل دقیق.

کنترل دقیق و کالیبراسیون

۵-۳- روش کدگذاری قالبها

ردیف

شرح مراحل

مسئولیت

مدارک مرتبط

۵-۳-۱ کدینگ قالبها شامل یک عبارت ۶ حرفی (کاراکتری)، که دو کاراکتر اول نشان دهنده شماره مشتری، کاراکتر بعدی نشان دهنده آهنی یا برنزی بودن قطعه تولیدی با این قالب میباشد، دو کاراکتر بعدی نشانگر شماره قطعه مربوط به مشتری مورد نظر که با این قالب تولید میشود و کاراکترآخر نشان دهنده پرس اولیه یا ثانویه بودن قالب مورد نظر میباشد.

XX           X           XX          X                    

                                                                               کد مشتری

                                                                                آهنی یا برنزی

                                                                                شماره قطعه

                                                                   قالب پرس اولیه یا ثانویه

مثال: قالب مرحله پرس اولیه دومین قطعه آهنی سیزدهمین مشتری.

۱۳            A           ۰۲           P1                    

                                                                          سیزدهمین مشتری

                                                                                   قطعه آهنی

                                                           دومین قطعه مشتری سیزدهم

                                                                            قالب پرس اولیه

توجه: زمینه کد قالبهای به رنگهای زرد، قرمز و آبی مشخص شده که رنگ زرد نشاندهنده قالبهای پرس اولیه، رنگ قرمز بیانگر قالبهای پرس ثانویه و رنگ آبی قالبهای تدارک شده توسط مشتری را نشان میدهد.

مونتاژ قالب

فایل ورد این دستورالعمل را از لینک زیر بصورت رایگان دانلود کنید

محصولات نگهداری و تعمیرات را از لینک زیر مشاهده و خریداری کنید