دستورالعمل تنخواه گردانی

دستورالعمل تنخواه گردانی

۱ـ هدف : هدف از تدوین این دستورالعمل مشخص نمودن چگونگی عملیات تنخواه گردانی و دریافت هزینه کردهای پروژه های مختلف در شرکت فنی و مهندسی — می باشد.

۲ـ دامنه کاربرد : این روش اجرائی در فعالیتهای شرکت فنی مهندسی —  در زمینه امور مالی و تنخواه گردانی کاربرد دارد.

۳-شرح روش :

 • فرم تنخواه FR20/08: نام مسئول تنخواه گردان و شماره، ماه، مبالغ دریافتی جدید و قبلی باید توسط مسئول تنخواه گردان تکمیل گردد. (مطابق جدول پیوست)
 • فرم تنخواه باید با امضای مسئول تنخواه گردان ارائه شود.
 • هزینه کرد ها با توجه به محل پروژه به تفکیک باید مشخص گردد.
 • شرح و مبلغ هزینه کرد باید واضح و گویا باشد و مطابق فاکتور پیوست ارائه شود.
 • تمامی هزینه کردهای ارائه شده بایستی دارای فاکتور معتبر باشد.
 • فاکتور معتبر دارای مهر، تاریخ و بدون خط خوردگی بوده و باید به نام شرکت — صادر شود، در غیر این صورت معتبر نمی باشد.
 • در مواردی که فاکتور ارائه نمی گردد مسئول تنخواه گردان بایستی از شخص دریافت کننده وجه رسید دریافت نموده و فرم دریافت رسید وجه را با مشخصات کامل مطابق فرم تنخواه بشماره FR20/08 تکمیل نماید.
 • از مبلغ تنخواه وجهی به عنوان علی الحساب، پیش پرداخت و مساعده پرداخت نمی گردد در مواقع ضروری و در صورت تایید مدیریت و واحد حسابداری و با ارائه مدارک کامل شامل پیش فاکتور یا قرارداد و رسید دریافت وجه امکان پرداخت مبلغ علی الحساب، پیش پرداخت و یا مساعده وجود دارد. لازم به توضیح است مبالغ علی الحساب و پیش پرداخت به عنوان بدهی تنخواه گردان تا زمان تسویه نهایی منظور می گردد.
 • تنخواه با مبلغ بیش از ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال باید ظرف مدت ۱۰ روز تسویه گردد در غیر این صورت با درخواست تنخواه جدید موافقت نمی گردد یا در صورت تائید مبلغ درخواستی جدید کاهش یافته و الباقی به حساب بدهی تنخواه گردان منظور می گردد.
 • برای درخواست وجه جدید بایستی روکش تنخواه قبلی ارائه شده باشد در صورت عدم امکان مراجعه تنخواه گردان به دفتر مرکزی بایستی روکش قبلی همراه با فاکتورهایی که مبالغی بالای ۹۰۰،۰۰۰ ریال دارند از طریق فکس ارائه شود تا در اسرع وقت اقدامات لازم صورت پذیرد و ظرف مدت ۳روز اصل مدارک از طریق پست به واحد حسابداری ارائه گردد.
 • مسئول تنخواه گردان باید یک کپی از روکشی که ارائه می دهد برای بایگانی خود داشته باشد.
 • در صورتی که فاکتورها و مستندات ارائه شده برای روکش کامل نباشد، تنخواه ارائه شده تسویه نمی گردد و در حساب مسئول تنخواه گردان به عنوان بدهی ثبت می شود.
 • جهت درخواست تنخواه جدید باید فرم درخواست وجه به شماره FR20/13/00 همراه با مدارک مبنی بر تسویه تنخواه قبلی ارائه گردد.
 • تسویه نهایی تنخواه منوط به تأئید روکش تنخواه توسط مافوق می باشد.

 دستورالعمل تنخواه گردانی

مجوز پرداخت FR20/09: پرداخت های بالای ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال (یک میلیون و پانصد هزار ریال) نیاز به مجوز پرداخت دارند که باید به تأئید مدیریت برسد و مسئولین تنخواه گردان موظفند قبل از هر اقدامی جهت مبالغ بالای ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال نسبت به ارسال این فرم اقدام و پس از تأئیدیه مدیر نسبت به پرداخت اقدام نمایند.

درخواست وجه  FR20/13: همچنین زمانیکه هر یک از پرسنل برای انجام امور شرکت به وجه نقد احتیاج داشته باشند با تکمیل فرم درخواست وجه بشماره FR20/13 درخواست خود را اعلام می نمایند.

     

رسید پرداخت وجه FR13/10 : از این فرم زمانی استفاده می شود که به شخصی مبلغی داده می شود و فاکتور یا رسید معتبر از جانب ایشان دریافت نکنیم. پرداخت مساعده و حقوق پیمانکارن و کارگران و پیش پرداخت ها و علی الحسابها مشمول دریافت فرم رسید وجه می شوند.

صورت هزینه FR20/10: مسئول تنخواه گردان در صورت هزینه کرد جهت موارد فاقد فاکتور از این فرم استفاده می‌نماید، در صورتی که مبلغ هزینه شده بالای ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال باشد می بایست مجوز پرداخت ضمیمه آن شود و در غیر این صورت مسئول تنخواه گردان باید آن را تأئید کند.

حکم ماموریتFR13/03: هر یک از پرسنل شرکت در صورت اعزام به منطقه ای که شب را در آنجا طی کند باید قبل از اعزام نسبت به تکمیل فرم ماموریت و گرفتن تأئیدیه های لازم اقدام نموده و پس از اتمام ماموریت حکم مربوطه را به همراه مدارک خواسته شده در فرم به امور اداری تحویل نماید.

 

کارکرد ماهیانه پرسنل FR13/09: سرپرست کارگاهها می بایست کارکرد پرسنل مستخدم شرکت را در فرم کارکرد ماهیانه ثبت نماید، همچنین میزان مساعده دریافتی و مرخصی، غیبت، اضافه کاری در فرم مربوطه گزارش شود و در پایان هر ماه جهت محاسبه حقوق پرسنل به دفتر مرکزی ارسال گردد.

۴- مدارک و ضمائم مرتبط :

 

 • فرم مجوز پرداخت FR20/09
 • فرم درخواست وجه FR20/13
 • فرم رسید پرداخت وجه FR13/10
 • فرم صورت هزینه FR20/10
 • فرم حکم ماموریتFR13/03
 • فرم کارکرد ماهیانه پرسنل FR13/09
 • فرم تنخواه FR20/08

فایل ورد این دستورالعمل را از لینک زیر دانلود فرمائید:

مجموعه کامل مالی و حسابداری را از لینک زیر مشاهده و دریافت کنید: