فرآیند خرید

فرآیند خرید

۱ ـ خریدهای قراردادی (خرید قطعات نیم ساخته و مواد اولیه):

۱ـ۱ـ تدوین/ تعیین/ بازنگری  مشخصات فنی کالای مورد نیاز به انضمام مدارک فنی از جمله نقشه‌های فنی تایید شده در مراحل اجرای پروژه تکوین یا استاندارد سازی و اعلام به تامین کنندگان.  
۱ـ۲ـ انتخاب تامین کنندگان مجاز و ارائه اطلاعات خرید تایید شده جهت استعلام قیمت و دریافت نمونه اولیه و مشخص نمودن چگونگی تایید نمونه.

(SQA,PPAP تامین کننده برای قطعات نیم ساخته / عملیات تکمیلی)

۱ـ۳ـ دریافت نمونه اولیه به همراه مدارک PPAP از تامین کننده بر اساس نوع محصول / فرآیند و مقایسه با اطلاعات فنی و اعلام نتایج به مدیر پشتیبانی \ (تصدیق نمونه اولیه) (PPAP فقط از تامین‌کنندگان دارای سایت تولید دریافت می‌شود).
۱ـ۴ـ در صورت تایید نمونه اولیه عقد قرارداد با تامین‌کننده بر اساس قراردادهای موجود بین شرکت و مشتریان (در خصوص قطعات نیم‌ساخته/ عملیات تکمیلی) و ارائه اطلاعات خرید با ضمائم قراردادو تحت کنترل قراردادن مدارک و اطلاعات.
۱ـ۴ـ۱ـ در صورت مردود بودن نمونه‌ها اعلام نتایج به تامین کننده و درخواست اقدام اصلاحی و نمونه‌های جدید و تکرار مرحله (۱ـ۳).
۱ـ۵ ـ برنامه ریزی تامین‌کننده و مشخص نمودن تعداد و تاریخ‌های مورد نیاز بر اساس درخواست و کنترل اطلاعات (شرایط قراردادی و مانده قرارداد) و ابلاغ به تامین‌کننده به صورت مکاتبات رسمی
۱ـ۶ ـ دریافت کالای مورد نیاز و پایش عملکرد تامین‌کننده بر اساس، وضعیت کیفی، نتایج پایش و اندازه‌گیری محصول (توسط کنترل‌کیفیت)، رعایت زمان تحویل ، شکایت مشتری در ارتباط با کیفیت محصول تامین‌شده و همچنین هزینه‌های حمل اضافی.
۱ـ۷ــ اعلام هر گونه تغییر در مشخصات فنی/مهندسی مواد یا قطعات  در اطلاعات خرید ارائه شده به تامین‌کننده و اقدام در جهت جایگزینی اطلاعات تغییر یافته و دریافت PPAP جدید از تامین‌کننده.
۲ ـ اقلام و ملزومات مصرفی و قطعات یدکی
۲ـ۱ـ اعلام نیاز / درخواست خرید با ذکر دقیق اطلاعات خرید شامل نوع و مقدار کالای مورد نیاز بر اساس درخواست کالا از انبار (درخواست خرید در صورت عدم موجود بودن کالای درخواست شده در انبار و یا رسیدن مواد و قطعات به نقطه سفارش  صادر می‌شود)  اعلام نیاز توسط واحد متقاضی صورت میگیرد.
۲ـ۲ـ کنترل اطلاعات خرید مندرج در درخواستهای خرید و حصول اطمینان از صحت و کفایت اطلاعات.
۲ـ۳ـ تصویب خرید و تامین منابع مالی.
۲ـ۴ـ دسته‌بندی خریدها / دریافت خدمات از تامین‌کنندگان مجاز.
۲ـ۵ ـ تصدیق کالای خریداری شده توسط متقاضی کالا
۲ـ۶ ـ تحویل کالای خریداری شده به انبار و ارسال مدارک به همراه فاکتور خرید به امور مالی.
۲ـ۷ـ ثبت شماره رسید انبار و تاریخ دریافت کالا در برگ درخواست خرید و بایگانی خریدهای کامل شده.
۲ـ۸ ـ عودت کالا به تامین‌کننده در صورت عدم تایید کالای خریداری شده.
۳ـ خدمات آزمایشگاهی و کالیبراسیون
۳ـ۱ـ اعلام نیاز به دریافت خدمات آزمایشگاه و کالیبراسیون با مشخص نمودن استاندارد آزمون و آزمایشگاه مرتبط بانضمام نمونه موردنظر / ابزار پایش و اندازه‌گیری و اقدام در جهت ارسال نمونه‌های ارائه شده یا ابزار جهت کالیبراسیون به آزمایشگاه واجد صلاحیت / مجاز.
۳ـ۳ـ پیگیری و دریافتن نتایج و بررسی، کنترل و تحلیل نتایج دریافتی و مقایسه با استانداردهای پذیرش و اجرای اقدامات مقتضی (اصلاحی / پیشگیرانه)
۴- اموال و مواد تدارک شده توسط مشتری

اموال و مواد تدارک شده توسط مشتری که برای تولید یا به صورت امانی به سازمان ارائه میگردد، تحت کنترل می باشد. در صورت مفقود شدن و یا عدم قابلیت استفاده به مشتری اطلاع داده میشود.

فرآیند خرید

اطلاعات بالا فقط یک ستون از جدول بود، جدول کامل فرایند خرید را از لینک زیر به صورت رایگان دریافت کنید:

محصول کامل دانلودی خرید و بازرگانی را از لینک زیر مشاهده کنید: