دانلود رایگان روش اجرایی برنامه ریزی و کنترل تولید

روش اجرایی برنامه ریزی و کنترل تولید

 • هـدف :

انجام برنامه ریزی صحیح منابع (نیروی انسانی، تجهیزات تولیدی) جهت حصول اطمینان از انجام تعهدات

 • دامنـه کاربرد :

کلیه محصولات شرکت

 • مسئولیتها :

۳-۱- حسن اجراء : مدیر مهندسی صنایع

۳-۲- اقدام کنندگان :

 • مدیر مهندسی صنایع : جهت انجام صحیح برنامه ریزی مطابق با روش و تائید و تصویب برنامه های تولیدی و برگزاری کمیته های مورد نیاز برنامه ریزی
 • مدیریت عامل : جهت تصویب استاندارد های داخلی روش
 • مدیر بازرگانی : جهت ارائه سفارشات فروش با توجه به سیاستهای فروش
 • مدیر فنی مهندسی : جهت ارائه مدارک فنی محصولات
 • مدیر تولید : جهت دریافت دستور کار کارگاه ها و ارائه گزارشات روزانه تولید
 • مسئول برنامه ریزی و کنترل مواد : انجام برنامه ریزی قطعات نیمه ساخته و محصولات مطابق سفارشات دریافتی و صدور دستور کار کارگاه ها، کمک به تهیه استانداردهای داخلی، کنترل دستور کارهای صادر شده، ارائه گزارشات از نحوه اجرا برنامه ها
 • سرپرست انبار : همکاری با مسئول برنامه ریزی درکنترل ورود و خروج اقلام تولیدی

۴- واژگان و تعاریـف :

ندارد .

 • شـرح اقدامات :

 روش برنامه ریزی به دلیل سفارشی ساز بودن محصولات شرکت، تولید طبق سفارش می باشد الزام این روش ساخت قطعات نیم ساخته و ارسال به انبار بوده به همین دلیل برنامه ریزی تولید به دو روش فشاری ( PUSH ) برای قطعات نیم ساخته و کششی ( PULL ) برای محصولات نهایی انجام می گردد.

۵-۱- استخراج محدودیتها

 • دریافت تقویم کاری سالیانه از واحد اداری در ابتدای سال
 • دریافت ظرفیت خطوط تولیدی از بخش مهندسی محصول
 • اخذ BOM محصولات

۵-۲- برنامه ریزی تولید قطعات نیمه ساخته

برنامه ریزی در این بخش بصورت روزانه یا هفتگی و یا ماهیانه به توجه به برنامه ریزی مواد و قطعات مورد استفاده و همچنین جایگیری اقلام مذکور در انبار نیمه ساخته مطابق مراحل زیر صورت می پذیرد.

 • استخراج تعداد تولید اقلام از فرم پیش بینی فروش (FMPL022 )
 • تعیین میزان موجودی ایمنی جهت قطعات نیمه ساخته مطابق فرم (FMPL042 )
 • استخراج تعداد مورد نیاز در هر ماه و استخراج نیاز ناخالص
 • دریافت موجودی انبار
 • کسر موجودی بدست آمده از نیاز ناخالص و استخراج نیاز خالص قطعات و مجموعه ها
 • تهیه فرم برنامه ریزی و پیگیری دستور کار تولید (FMPL023 )
 • تقسیم نیاز خالص به بازه های زمانی مشخص شده در همان ماه
 • برنامه ریزی با توجه به توان تولید مطابق فرم دستور کار تولید (FMPL024 )
 • استخراج نیاز مواد با توجه به برنامه های صادره
 • کنترل وجود موجودی در انبار قبل از صدور برگه اجازه خروج مواد از انبار
 • کنترل موجودی قطعات نیمه ساخته در انبار و درصورت پایین آمدن سطح موجودی انبار از سطح موجودی ایمنی، جبران موجودی توسط ارسال دستور کار فوری
 • دریافت کاربرگ تولید (FMPR003 )تائید شده از تولید و کنترل برنامه صادر شده و مشخص کردن درصد پیشرفت برنامه
 • دریافت یک نسخه از دستور کارهای تولید شده پیش از اتمام تولید

۵-۳- برنامه ریزی تولید محصولات

در این بخش برنامه ریزی محصولات مطابق با فرم سفارش محصول (FMPL026 ) دریافتی از واحد بازرگانی و اولویت سفارش می باشد.

 • دریافت فرم سفارش محصول (FMPL026 ) تکمیل شده از واحد بازرگانی
 • تهیه لیست ثبت و پیگیری سفارش محصول (FMPL027 ) در هنگام دریافت برگه سفارش محصول
 • اولویت بندی سفارشات بر اساس تاریخ تحویل به مشتری و تحویل به انبار
 • بررسی موجودی در انبار محصول
 • تحلیل برنامه لازم تولیدی با توجه به ظرفیت آنها و تاریخ تحویل سفارشات

 Eتاریخ تحویل با توجه به هماهنگی های انجام شده با واحد بازرگانی با روشهای شفاهی، استعلام و یا ایجاد تاریخ ثابت با توجه به نوع محصولات و توان کلی تولید در هر روز ، هفته یا ماه تعیین می گردد.

 • بررسی برنامه ها و جابجایی نیازمندیها درصورت وجود سفارشات با تاریخ های جدید و امکان جابجایی زمان تولید سفارشات
 • هماهنگی با واحد بازرگانی درصورت تغییر در زمان تحویل به دلیل عدم وجود ظرفیت در تولید روزانه
 • استخراج اقلام مورد نیاز جهت هر سفارش از روی BOM محصولات
 • کنترل موجودی قطعات در انبار جهت اجرای برنامه
 • صدور فرم دستور کار تولید (FMPL024 )
 • ارسال دستور کارها به واحد تولید به همراه فرم اجازه خروج از انبار (FMPL016 )
 • دریافت یک نسخه از دستور کار پس از انجام تولید
 • کنترل ورودیهای انبار محصول با سفارشات دریافت شده بصورت روزانه

دانلود رایگان روش اجرایی برنامه ریزی و کنترل تولید

 ۶- مستنـدات ذیربـط :

– فرم اجازه خروج مواد از انبار FMPL016
– فرم پیش بین فروش FMPL022
– فرم برنامه ریزی و پیگیری دستورکار تولید FMPL023
– فرم دستور کار تولید FMPL024
– کاربرگ تولید FMPR003
– فرم سفارش محصول FMPL026
– فرم تعیین موجودی ایمنی محصولات / قطعات FMPL042
– لیست ثبت و پیگیری سفارش محصول FMPL027
 • توزیع نسخ :
  • مهندسی صنایع
  • تولید

فایل ورد این روش اجرایی را از لینک زیر دانلود فرمائید:

دیگر فایل های دانلودی مرتبط با تولید را از لینک زیر دریافت کنید: