امضا در فرم و دستورالعمل

داستانی از یکی از همکارانم و چند نکته