مجموعه کامل فرم ها، دستورالعمل ها و روش های اجرایی تحقیق و توسعه (R&D)