بخش پشتیبانی در سازمان ها شامل امور اداری و منابع انسانی و مالی منظور است. به آن ستاد نیز گفته می شود.