بخش فنی و تکنیکال در سازمان ها منظور است که به آن صف نیز می گویند.