مجموعه کامل فرم ها، دستورالعمل ها و روش های اجرایی ساخت داخل و مهندسی معکوس