مجموعه محصولات ویکی فرم

برای آرشیو فنی و کتابخانه شما این مجموعه ها بهترین هستند. این همه فرم و دستورالعمل و چک لیست را اگر داشته باشید قطعاً قدرت اطلاعاتی شما در سازمان و شرکتتان بالا خواهد رفت.
فرصت را از دست ندهید.

محصولات به صورت لیست شده در زیر قابل مشاهده است:

جدول محصولات ویکی فرم

مجموعه اداریمجموعه انبارمجموعه مالی و حسابداریمجموعه استراتژیمجموعه نظام آراستگی ۵Sمجموعه تعالی سازمانی EFQM
قیمت: ۵۹۴ هزار تومانقیمت: ۵۹۴ هزار تومانقیمت: ۵۹۴ هزار تومانقیمت: ۵۳۴ هزار تومانقیمت: ۴۹۸ هزار تومانقیمت: ۲۹۴ هزار تومان

مجموعه کالیبراسیونمجموعه ایمنیمجموعه تولیدمجموعه فروش و مشتریانمجموعه تغذیه و رستورانمجموعه ایزو TS
قیمت: ۵۳۴ هزار تومانقیمت: ۵۹۴ هزار تومانقیمت: ۵۹۴ هزار تومانقیمت: ۵۶۴ هزار تومانقیمت: ۲۳۴ هزار تومانقیمت: ۵۶۴ هزار تومان

مجموعه روابط عمومیمجموعه حقوقی، قراردادهامجموعه نظام پیشنهاداتمجموعه حسابرسیمجموعه بیمهمجموعه تحقیق و توسعه (R&D)
قیمت: ۲۳۴ هزار تومانقیمت: ۲۶۴ هزار تومانقیمت: ۲۹۴ هزار تومانقیمت: ۴۷۴ هزار تومانقیمت: ۱۹۸ هزار تومانقیمت: ۲۳۴ هزار تومان

مجموعه ساخت داخلمجموعه مدیریت ابزارمجموعه امور فنی و تاسیساتی مجموعه کنترل پروژهمجموعه فن آوری اطلاعات (IT)مجموعه خطاناپذیری (پوکایوکه)
قیمت: ۲۳۴ هزار تومانقیمت: ۲۳۴ هزار تومانقیمت: ۲۳۴ هزار تومانقیمت: ۴۹۸ هزار تومانقیمت: ۲۳۴ هزار تومانقیمت: ۲۳۴ هزار تومان

اثربخشی کلی تجهیزات (OEE)مجموعه آنالیز سیستم های اندازه گیری (MSA)مجموعه آنالیز حالات خرابی و اثرات آن (FMEA)مجموعه مجموعه چک لیست های ساختمان و ابنیهمجموعه مجموعه چک لیست های مکانیکیمجموعه مجموعه چک لیست های الکتریکی
قیمت: ۱۹۸ هزار تومانقیمت: ۲۳۴ هزار تومانقیمت: ۲۶۴ هزار تومانقیمت: ۵۴ هزار تومانقیمت: ۳۶ هزار تومانقیمت: ۳۶ هزار تومان

 • مجموعه کامل منابع انسانی (شش مجموعه زیر) با ۴۰ درصد تخفیف
 • قیمت بدون تخفیف : ۲ میلیون و ۶۵۸ هزار تومان
 • قیمت با تخفیف: ۱ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان
مجموعه منابع انسانی (کارکنان)مجموعه منابع انسانی (مدیران)مجموعه منابع انسانی (انگیزش کارکنان)مجموعه منابع انسانی (ارزیابی عملکرد)مجموعه منابع انسانی (آموزش)مجموعه منابع انسانی (چارت و شرح وظایف)
قیمت: ۴۹۸ هزار تومانقیمت: ۴۷۴ هزار تومانقیمت: ۲۳۴ هزار تومانقیمت: ۲۶۴ هزار تومانقیمت: ۵۹۴ هزار تومانقیمت: ۵۹۴ هزار تومان

 • مجموعه کامل ایزو مدیریت یکپارچه IMS
  (شش مجموعه زیر) با ۴۰ درصد تخفیف
 • قیمت بدون تخفیف : ۲ میلیون و ۶۴ هزار تومان
 • قیمت با تخفیف : ۱ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان
ایزو مدیریت کیفیت ۹۰۰۱ (عمومی)ایزو ۹۰۰۱ (شرکت های مشاور)ایزو ۹۰۰۱ (شرکت های تولیدی)ایزو ۹۰۰۱ (شرکت های خدماتی)سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ۱۸۰۰۱ایزو مدیریت زیست محیطی ISO 14001
قیمت: ۵۹۴ هزار تومانقیمت: ۲۹۴ هزار تومانقیمت: ۲۹۴ هزار تومانقیمت: ۲۹۴ هزار تومانقیمت: ۲۹۴ هزار تومانقیمت: ۲۹۴ هزار تومان

 • مجموعه کامل نگهداری و تعمیرات
  (سه مجموعه زیر) با ۴۰ درصد تخفیف
 • قیمت بدون تخفیف: ۱ میلیون و ۳۶۲ هزار تومان
 • قیمت با تخفیف: ۸۱۷ هزار تومان
مجموعه نگهداری و تعمیرات اصلیمجموعه شناسنامه و کدگذاریمجموعه نت پیشگیرانه PM
قیمت: ۵۹۴ هزار تومانقیمت: ۲۹۴ هزار تومانقیمت: ۴۷۴ هزار تومان

 • مجموعه کامل خرید، تدارکات و بازرگانی
  (دومجموعه زیر) با ۴۰ درصد تخفیف
 • قیمت بدون تخفیف : ۱ میلیون و ۱۵۸ هزار تومان
 • قیمت با تخفیف : ۶۹۴ هزار تومان
مجموعه خرید، تدارکات و بازرگانیمجموعه ارزیابی تامین کنندگان
قیمت: ۵۹۴ هزار تومانقیمت: ۵۶۴ هزار تومان

 • مجموعه کامل کیفیت
  (۱۷ مجموعه زیر) با ۴۳ درصد تخفیف
 • قیمت بدون تخفیف : ۵٫۱۷۸٫۰۰۰ تومان (پنج میلیون و صد و هفتاد و هشت هزار تومان)
 • قیمت با تخفیف : ۲٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان (دو میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان)
مجموعه مدیریت
کیفیت اصلی
مجموعه اهداف کیفیتمجموعه کنترل کیفیتمجموعه نظامنامه کیفیتمجموعه خطی مشی کیفیتمجموعه نقشه فرآیند
قیمت: ۵۹۴ هزار تومانقیمت: ۲۳۴ هزار تومانقیمت: ۴۷۴ هزار تومانقیمت: ۲۳۴ هزار تومانقیمت: ۲۳۴ هزار تومانقیمت: ۲۳۴ هزار تومان

مجموعه آدیت فرآیندمجموعه آدیت محصولمجموعه طرح اقتضاییمجموعه ممیزی داخلیمجموعه شناسایی ردیابیمجموعه بازرسی آزمون
قیمت: ۲۶۴ هزار تومانقیمت: ۲۶۴ هزار تومانقیمت: ۱۹۸ هزار تومانقیمت: ۴۷۴ هزار تومانقیمت: ۱۹۸ هزار تومانقیمت: ۲۳۴ هزار تومان

مجموعه بازنگری مدیریتمجموعه اقدام اصلاحی/ پیشگیرانهمجموعه هزینه کیفیتمجموعه محصول نامنطبقمجموعه کنترل اسناد
قیمت: ۲۶۴ هزار تومانقیمت: ۲۶۴ هزار تومانقیمت: ۲۳۴ هزار تومانقیمت: ۲۳۴ هزار تومانقیمت: ۴۷۴ هزار تومان

ارتقاء شغلی و کاری

داستان پیشرفت کاری و شغلی من

حدود سه سال پیش بود که در شرکت دولتی در دپارتمان مهندسی صنایع مشغول به کار بودم. تازه استخدام شده بودم و به شدت علاقه مند به ایجاد تغییر مانند تمام کسانی که وارد مجموعه جدید می شوند.

میخواستم با ورود خودم به شرکت همه متوجه تغییر بشوند. در ابتدای کار در تمام موارد درگیر بودم، تعالی سازمانی، نظام آراستگی، مدیریت کیفیت. البته درگیری بنده بیشتر حضور فیزیکی در جلسات بود و نمی دانستم باید چکاری انجام دهم. شرکت هم مصمم بود همه این مسائل را در سازمان پیاده کند بدون هیچ مشاوری و با استفاده از ظرفیت پرسنل خود سازمان.

رئیس بنده آدم زیرکی بود و توانمند و بنده هم مشتاق یادگیری و دیده شدن. یک ماه بعد حدود شهریور ماه بود که بنده راهی کنفرانسی در زمینه سیستم های مدیریت شدم و در آنجا با مشاوری مطرح در حوزه کاری خودم آشنا شدم. بنده از فرصت استفاده کردم و صادقانه میل به پیشرفت را به آن مشاور گفتم. ایشان نکته طلایی به من گفت:

اگر واقعاً می خواهی سریع تغییر ایجاد کنی، من نمیتوانم ده کتاب به تو معرفی کنم تا بخوانی، ده دوره آموزشی برایت برگزار کنم، تنها می توانم پکیجی از فرم ها و دستورالعمل ها و رویه های پیاده سازی را به تو بدهم. آن ها را بدقت مطالعه و سعی کن تمام آنها را پیاده سازی کنی.

آن مجموعه را هیچ وقت به رئیس خودم نشان ندادم ولی از فردای روز کنفرانس، برنامه پیاده سازی نظام آراستگی را مطابق فرم ها و دستورالعمل ها شروع کردم. نتیجه حیرت انگیز بود. من فقط باید قدم به قدم مطابق روش های اجرایی پیش می رفتم و البته واقعاً عمل می کردم و من اینکار را انجام دادم.

بعد از دو ماه به کلیدی ترین فرد در حوزه سیستم های مدیریت در سازمان تبدیل شده بودم. راهبری بیشتر پروژه های بهبود بر عهده بنده بود و تقریباً در تمام پروژه ها نقش اساسی داشتم. راه را پیدا کرده بودم. هر پروژه بهبودی را که میخواستم شروع کنم، از الگوبرداری از فرم ها و دستورالعمل ها و روش های اجرایی موفق دیگران استفاده می کردم. واقعاً میانبرترین راه بود.

حالا این سایت در خدمت شماست. فرصت را غنیمت بشمارید. من صادقانه تجربه خودم را در اختیار شما گذاشتم. برای دیده شدن، برای الگوبرداری و برای تغییر در دپارتمان کاری خودتان از لینک های زیر و محصولات ویکی فرم شروع کنید.

امضاء: فرزانه اخترشناس، مدیر سایت ویکی فرم

                        ۰۹۱۵۱۳۷۱۶۶۷