بخش هایی از سازمان معمولاً مستقل بوده و در هر دو چارت فنی و پشتیبانی درگیر هستند و زیر مجموعه مدیر ارشد هستند.