مجموعه کامل فرم ها، دستورالعمل ها و روش های اجرایی ارزیابی تامین کنندگان