مدیریت زنجیره تامین شامل خرید و تامین و انبارش می شود. البته بخشی از حسابداری کالا و اموال نیز در این زنجیره قرار می گیرد.