عدم اجرای دستورالعمل

خطاب رئیس به شما: چرا دستورالعمل را اجرا نکردید؟!

نوشتن دستورالعمل

چگونه یک دستورالعمل انجام کار بنویسیم؟ (بخش اول)