مجموعه محصولات ویکی فرم

برای آرشیو فنی و کتابخانه شما این مجموعه ها بهترین هستند. این همه فرم و دستورالعمل و چک لیست را اگر داشته باشید قطعاً قدرت اطلاعاتی شما در سازمان و شرکتتان بالا خواهد رفت.
فرصت را از دست ندهید.

جدول محصولات ویکی فرم

مجموعه اداریمجموعه انبارمجموعه مالی و حسابداریمجموعه استراتژیمجموعه نظام آراستگی ۵Sمجموعه تعالی سازمانی EFQM
قیمت: ۱۹۸ هزار تومانقیمت: ۱۹۸ هزار تومانقیمت: ۱۹۸ هزار تومانقیمت: ۱۷۸ هزار تومانقیمت: ۱۶۸ هزار تومانقیمت: ۹۸ هزار تومان

مجموعه کالیبراسیونمجموعه ایمنیمجموعه تولیدمجموعه فروش و مشتریانمجموعه تغذیه و رستورانمجموعه ایزو TS
قیمت: ۱۷۸ هزار تومانقیمت: ۱۹۸ هزار تومانقیمت: ۱۹۸ هزار تومانقیمت: ۱۸۸ هزار تومانقیمت: ۷۸ هزار تومانقیمت: ۱۸۸ هزار تومان

مجموعه روابط عمومیمجموعه حقوقی، قراردادهامجموعه نظام پیشنهاداتمجموعه حسابرسیمجموعه بیمهمجموعه تحقیق و توسعه (R&D)
قیمت: ۷۸ هزار تومانقیمت: ۸۸ هزار تومانقیمت: ۹۸ هزار تومانقیمت: ۱۵۸ هزار تومانقیمت: ۶۸ هزار تومانقیمت: ۷۸ هزار تومان

مجموعه ساخت داخلمجموعه مدیریت ابزارمجموعه امور فنی و تاسیساتی مجموعه کنترل پروژهمجموعه فن آوری اطلاعات (IT)مجموعه خطاناپذیری (پوکایوکه)
قیمت: ۷۸ هزار تومانقیمت: ۷۸ هزار تومانقیمت: ۷۸ هزار تومانقیمت: ۱۶۸ هزار تومانقیمت: ۷۸ هزار تومانقیمت: ۷۸ هزار تومان

اثربخشی کلی تجهیزات (OEE)مجموعه آنالیز سیستم های اندازه گیری (MSA)مجموعه آنالیز حالات خرابی و اثرات آن (FMEA)مجموعه مجموعه چک لیست های ساختمان و ابنیهمجموعه مجموعه چک لیست های مکانیکیمجموعه مجموعه چک لیست های الکتریکی
قیمت: ۶۸ هزار تومانقیمت: ۷۸ هزار تومانقیمت: ۸۸ هزار تومانقیمت: ۱۸ هزار تومانقیمت: ۱۲ هزار تومانقیمت: ۱۲ هزار تومان

 • مجموعه کامل منابع انسانی (شش مجموعه زیر) با ۴۰ درصد تخفیف
 • قیمت : ۵۳۲ هزار تومان

مجموعه منابع انسانی (کارکنان)مجموعه منابع انسانی (مدیران)مجموعه منابع انسانی (انگیزش کارکنان)مجموعه منابع انسانی (ارزیابی عملکرد)مجموعه منابع انسانی (آموزش)مجموعه منابع انسانی (چارت و شرح وظایف)
قیمت: ۱۶۸ هزار تومانقیمت: ۱۵۸ هزار تومانقیمت: ۷۸ هزار تومانقیمت: ۸۸ هزار تومانقیمت: ۱۹۸ هزار تومانقیمت: ۱۹۸ هزار تومان

 • مجموعه کامل ایزو مدیریت یکپارچه IMS
  (شش مجموعه زیر) با ۴۰ درصد تخفیف
 • قیمت : ۴۱۲ هزار تومان

ایزو مدیریت کیفیت ۹۰۰۱ (عمومی)ایزو ۹۰۰۱ (شرکت های مشاور)ایزو ۹۰۰۱ (شرکت های تولیدی)ایزو ۹۰۰۱ (شرکت های خدماتی)سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ۱۸۰۰۱ایزو مدیریت زیست محیطی ISO 14001
قیمت: ۱۹۸ هزار تومانقیمت: ۹۸ هزار تومانقیمت: ۹۸ هزار تومانقیمت: ۹۸ هزار تومانقیمت: ۹۸ هزار تومانقیمت: ۹۸ هزار تومان

 • مجموعه کامل نگهداری و تعمیرات
  (سه مجموعه زیر) با ۴۰ درصد تخفیف
 • قیمت : ۲۷۲ هزار تومان

مجموعه نگهداری و تعمیرات اصلیمجموعه شناسنامه و کدگذاریمجموعه نت پیشگیرانه PM
قیمت: ۱۹۸ هزار تومانقیمت: ۹۸ هزار تومانقیمت: ۱۵۸ هزار تومان

 • مجموعه کامل خرید، تدارکات و بازرگانی
  (دومجموعه زیر) با ۴۰ درصد تخفیف
 • قیمت : ۲۳۱ هزار تومان

مجموعه خرید، تدارکات و بازرگانیمجموعه ارزیابی تامین کنندگان
قیمت: ۱۹۸ هزار تومانقیمت: ۱۸۸ هزار تومان

 • مجموعه کامل کیفیت
  (۱۷ مجموعه زیر) با ۴۰ درصد تخفیف
 • قیمت : ۹۸۳ هزار تومان

مجموعه مدیریت
کیفیت اصلی
مجموعه اهداف کیفیتمجموعه کنترل کیفیتمجموعه نظامنامه کیفیتمجموعه خطی مشی کیفیتمجموعه نقشه فرآیند
قیمت: ۱۹۸ هزار تومانقیمت: ۷۸ هزار تومانقیمت: ۱۵۸ هزار تومانقیمت: ۷۸ هزار تومانقیمت: ۷۸ هزار تومانقیمت: ۷۸ هزار تومان

مجموعه آدیت فرآیندمجموعه آدیت محصولمجموعه طرح اقتضاییمجموعه ممیزی داخلیمجموعه شناسایی ردیابیمجموعه بازرسی آزمون
قیمت: ۸۸ هزار تومانقیمت: ۸۸ هزار تومانقیمت: ۶۸ هزار تومانقیمت: ۱۵۸ هزار تومانقیمت: ۶۸ هزار تومانقیمت: ۷۸ هزار تومان

مجموعه بازنگری مدیریتمجموعه اقدام اصلاحی/ پیشگیرانهمجموعه هزینه کیفیتمجموعه محصول نامنطبقمجموعه کنترل اسناد
قیمت: ۸۸ هزار تومانقیمت: ۸۸ هزار تومانقیمت: ۷۸ هزار تومانقیمت: ۷۸ هزار تومانقیمت: ۱۵۸ هزار تومان

ارتقاء شغلی و کاری

داستان پیشرفت کاری و شغلی من

حدود سه سال پیش بود که در شرکت دولتی در دپارتمان مهندسی صنایع مشغول به کار بودم. تازه استخدام شده بودم و به شدت علاقه مند به ایجاد تغییر مانند تمام کسانی که وارد مجموعه جدید می شوند.

میخواستم با ورود خودم به شرکت همه متوجه تغییر بشوند. در ابتدای کار در تمام موارد درگیر بودم، تعالی سازمانی، نظام آراستگی، مدیریت کیفیت. البته درگیری بنده بیشتر حضور فیزیکی در جلسات بود و نمی دانستم باید چکاری انجام دهم. شرکت هم مصمم بود همه این مسائل را در سازمان پیاده کند بدون هیچ مشاوری و با استفاده از ظرفیت پرسنل خود سازمان.

رئیس بنده آدم زیرکی بود و توانمند و بنده هم مشتاق یادگیری و دیده شدن. یک ماه بعد حدود شهریور ماه بود که بنده راهی کنفرانسی در زمینه سیستم های مدیریت شدم و در آنجا با مشاوری مطرح در حوزه کاری خودم آشنا شدم. بنده از فرصت استفاده کردم و صادقانه میل به پیشرفت را به آن مشاور گفتم. ایشان نکته طلایی به من گفت:

اگر واقعاً می خواهی سریع تغییر ایجاد کنی، من نمیتوانم ده کتاب به تو معرفی کنم تا بخوانی، ده دوره آموزشی برایت برگزار کنم، تنها می توانم پکیجی از فرم ها و دستورالعمل ها و رویه های پیاده سازی را به تو بدهم. آن ها را بدقت مطالعه و سعی کن تمام آنها را پیاده سازی کنی.

آن مجموعه را هیچ وقت به رئیس خودم نشان ندادم ولی از فردای روز کنفرانس، برنامه پیاده سازی نظام آراستگی را مطابق فرم ها و دستورالعمل ها شروع کردم. نتیجه حیرت انگیز بود. من فقط باید قدم به قدم مطابق روش های اجرایی پیش می رفتم و البته واقعاً عمل می کردم و من اینکار را انجام دادم.

بعد از دو ماه به کلیدی ترین فرد در حوزه سیستم های مدیریت در سازمان تبدیل شده بودم. راهبری بیشتر پروژه های بهبود بر عهده بنده بود و تقریباً در تمام پروژه ها نقش اساسی داشتم. راه را پیدا کرده بودم. هر پروژه بهبودی را که میخواستم شروع کنم، از الگوبرداری از فرم ها و دستورالعمل ها و روش های اجرایی موفق دیگران استفاده می کردم. واقعاً میانبرترین راه بود.

حالا این سایت در خدمت شماست. فرصت را غنیمت بشمارید. من صادقانه تجربه خودم را در اختیار شما گذاشتم. برای دیده شدن، برای الگوبرداری و برای تغییر در دپارتمان کاری خودتان از لینک های زیر و محصولات ویکی فرم شروع کنید.

محصولات به صورت لیست شده در زیر قابل مشاهده است: