دانلود رایگان روش اجرایی خرید

دانلود رایگان روش اجرایی فرایند خرید

دانلود رایگان نمونه روش اجرایی نگهداری و تعمیرات

دانلود رایگان نمونه روش اجرایی نگهداری و تعمیرات دستگاه ها

دانلود رایگان نمونه دستورالعمل کالیبراسیون گیج ها

دستورالعمل کالیبراسیون گیج های ساعتی

هدف :کالیبره نمودن گیجهای ساعتی        ۲  -دامنه کاربرد: این دستورالعمل برای واحد کالیبراسیون معتبر است           ۳  -مسئولیتها: .مسئو لیت اجرای دستورالعمل به عهده واحد کالیبراسیون میباشد.      ۴-  منابع و مراجع: مفاهیم تجهیزات اندازه گیری – شرکت لکسر     ۵- تعاریف: دقت یک ابزار عقربه ای عبارتست از قابلیت قرائت آن در محدوده […]

دستورالعمل ازرسي واحد ايمني و بهداشت

دستورالعمل بازرسی واحد ایمنی و بهداشت

دستورالعمل بازرسی واحد ایمنی و بهداشت هدف : پیشگیری از بروز حوادث، آسیب ها و بیماریهای شغلی در سطح شرکت. محدوده اعتبار : کلیه واحدهای شرکت. مسئولیتها : مسئولیت اجرای این دستورالعمل با واحد های مشخص شده در شرح عملیات می باشد. کنترل مستندات :

دستورالعمل انبارداری و انبارش

دستورالعمل جابجایی و انبارش کالاها در انبار