نمونه دستورالعمل آموزش

نمونه دستورالعمل آموزش

در ادامه این دستورالعمل کاربردی به همراه خطی مشی واحد آموزش را مشاهده فرمائید:

روش اجرایی آموزش پرسنلروش اجرایی آموزش پرسنل

دانلود نمونه روش اجرایی آموزش پرسنل

    هدف : تعیین نحوه شناسائی نیازهای آموزشی ، چگونگی فراهم‌آوری امکانات ، تعیین صلاحیت‌ها ، افزایش سطح آگاهی پرسنل جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی مهارت آنان و سنجش اثربخشی آموزشهای برگزارشده از اهداف این روش اجرایی می باشد.