امور مالی و اداری و منابع انسانی در این چارت قرار می گیرد.