منظور مدیریت کیفیت، سیستم های ایزو، تضمین و کنترل کیفیت است.