هدف : تعیین نحوه شناسائی نیازهای آموزشی ، چگونگی فراهم‌آوری امکانات ، تعیین صلاحیت‌ها ، افزایش سطح آگاهی پرسنل جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی مهارت آنان و سنجش اثربخشی آموزشهای برگزارشده از اهداف این روش اجرایی می باشد.

  • دامنه کاربرد : کلیه افراد و پرسنل شاغل در سازمان شامل این روش می‌باشند.
  • مسئولیت : مسئولیت اجراء و نظارت بر صحت عملکرد روش بر عهده مسئول آموزش تحت نظارت نماینده مدیریت شرکت می‌باشد.

مسئولیت تأیید شرح وظایف و شرایط احراز مشاغل در سازمان برعهده مدیریت عامل بوده که هر دو سال  یکبار با توجه به سطح تکنولوژی، الزامات مرتبط با محصول، الزامات بازرسی و دیگر موارد موثر بازنگری و بروزرسانی می‌گردد.

 

 

شرح کدمدرک مسئولیت
مسئول آموزش نسبت به ارزیابی وانتخاب مراکزآموزشی طبق روش اجرایی ارزیابی تامین کنندگان وتکمیل فرم ارزیابی وانتخاب مراکزآموزشی اقدام می نماید P-07/00

F-06-01/00

مسئول آموزش
مسئول آموزش نسبت به تهیه وتکمیل فرم استاندارد مشاغل برای کلیه پرسنل اقدام می نماید. F-06-02/00 مسئول آموزش
مسئول آموزش نسبت به تهیه وتکمیل فرم شناسنامه آموزشی پرسنل اقدام می نماید. F-06-03/00 مسئول آموزش
مسئول آموزش نیازهای آموزشی کارکنان را ازمدیران هرواحد استعلام وجمع بندی نموده وطبق اولویت بندی تکمیل می نماید. F-06-04/00 مسئول آموزش
تبصره: باتوجه به جابجایی افراد شرح وظایف نیازهای مختلف آموزش های موردی درشرایط برنامه ریزی نشده برگزار میگردد F-06-05/00 مسئول آموزش
مسئول آموزش پس ازنیازسنجی آموزش پرسنل اقدام به برنامه ریزی آموزشی شش ماهه می نماید چنانچه دورههای آموزشی درداخل شرکت برگزارمیگردد مسئول آموزش زمان برگزاری –هماهنگی بااستاد-عقدقراردادبا آموزش دهنده واطلاع رسانی به پرسنل را تعیین می نماید.  چنانچه دوره آموزشی درخارج ازشرکت برگزار گرددمسئول آموزش اقدام به مکاتبه بامرجع آموزش دهنده پیگیری مراحل انجام دوره تعیین شده پرداخت هزینه های مربوطه می نماید.

تذکر:چنانچه یکی ازدوره های آموزشی بنابرهردلیلی اجرانگرددمسئول آموزش این دوره رادراولویت برنامه آموزشی بعدی قرار می دهد.

F-06-06/00 مسئول آموزش
درپایان دوره آموزشی مسئول آموزش وضعیت حضوروغیاب وامتیازپایان دوره ازمرکزآموزشی اخذ می نماید.همچنین طی پرسشنامه ارزیابی دوره های آموزشی ازنظرات پرسنل شرکت کننده دردوره مطلع میگردد. F-06-07/00 مسئول آموزش
برای پرسنلی که درآزمون پایان دوره موفق شده اند گواهینامه مرجع آموزش دهنده اخذ میگردد. _ مسئول آموزش

 

 

شرح کد مدرک مسئولیت
چنانچه دوره آموزشی درداخل شرکت برگزارشده باشدمطابق این فرم گواهینامه آموزشی برای پرسنل صادرمی گردد. F-06-08/00 مسئول آموزش
یک نسخه ازجزوه آموزشی دوره برگزارشده درواحدآموزش نگهداری می شود.سوابق آموزشی پرسنل به روزرسانی شده ویک نسخه ازگواهی آموزشی آنان درواحدآموزش نگهداری می گردد. _ مسئول آموزش
مسئول آموزش مطابق این  فرم اقدام به ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی برگزارشده پس ازگذشت سه ماه ازاتمام دوره آموزشی می نماید. F-06-09/00 مسئول آموزش
گزارش اثربخشی دوره آموزش درجلسه بازنگری مدیریت جهت اطلاع اعضا مطرح می گردد. _ مسئول آموزش
درانتها فرم گزارش مشخصات دوره آموزشی برگزار شده وهمچنین ارزیابی اثربخشی آن هریکسال یکبارتوسط مدیرآموزش صورت می پذیرد. F-06-10/00 مسئول آموزش

 

ضمائم:

۱- فرم استانداردمشاغل
۲- شناسنامه آموزش پرسنل
۳- ارزیابی وانتخاب مراکزآموزشی
۴- نیازسنجی آموزش
۵- برنامه ریزی آموزش ۶ماهه
۶- گزارش آموزش
۷- ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی
۸- گواهی نامه آموزش
۹- اعلام نیازآموزشی(موردی)
۱۰- پرسشنامه ارزیابی دوره ها و سمینارها

 

فایل ورد این روش اجرایی را بصورت رایگان از لینک زیر دانلود کنید:

دانلود رایگان فایل ورد روش اجرایی آموزش پرسنل

 

برای مشاهده تمام فرم ها وفایل ها و دستورالعمل های واحد آموزش روی لینک زیر کلیک کنید: