در ادامه این دستورالعمل کاربردی به همراه خطی مشی واحد آموزش را مشاهده فرمائید:

 

لوگو

 

دستورالعمل:

« آموزش»

 

 

تهیه کننده :

 

تاریخ و امضا:

تعداد تکثیر : ۵ نسخه

 

گیرنده / گیرندگان سند :

 

–                    مدیر عامل

–                    مدیر اداری

–                    مدیر بازرسی فنی

–                    مسئول آموزش

–                 سایر پرسنل در ارتباط

 

تایید کننده :

 

 تاریخ و امضا:  

تصویب کننده : مدیر عامل

 

تاریخ و امضا:

شماره  ویرایش: ۰ کد سند:
مهر کنترل: تاریخ تدوین/بازنگری :

 

۱- هدف :

هدف از تدوین این دستورالعمل، انطباق فعالیتهای آموزشی شرکت با ضوابط و مقررات جاری و خط مشی های تعیین شده از سوی مدیریت عامل شرکت در جهت ارتقاء دانش فنی، مهارت و صلاحیت کارکنان شرکت در ایفای وظایف محوله، ارتقاء سطح ارائه خدمات به مشتریان شرکت و ارتقاء بهره وری در شرکت می باشد.

۲- حدود و دامنه کاربرد :

شامل کلیه پرسنل و کلیه آموزشهای موثر در ارتقاء سطح کیفی کارکنان شرکت را شامل می شود.

۴- مسئولیت:

۱-۴- مسئولیت اعلام نیاز های آموزشی سالیانه و موردی بعهده مدیران واحدها با توجه به منافع، سیاستها، برنامه های شرکت می‌باشد.

۲-۴- مسئولیت تدوین و بازنگری استاندارد آموزشی با کمیته آموزش می باشد.

۳-۴- مسئولیت اجرای این دستورالعمل بعهده مدیر اداری می باشد.

وظایف عمده مسئول آموزش به قرار زیر است :

۱- تدوین خط مشی آموزش شرکت در راستای اهداف شرکت

۲- تدوین رئوس آموزشهای مورد نیاز کارکنان و بازنگری و تدوین استاندارد آموزشی شاغل

۳- بررسی و تهیه برنامه و بودجه آموزشی شرکت

۴- بررسی مغایرتهای کشف شده آموزشی در ممیزیهای داخلی و خارجی

۵- انجام سایر امور آموزش که از طرف مدیرمربوطه ارجاع می گردد.

۴– تعاریف:

۱-۳- استاد : به افرادی اطلاق می شود که صلاحیت علمی و تخصصی آنان از سوی واحد آموزش شرکت تایید گردد.

۲-۳- استاندارد آموزشی : عبارتست از دوره های آموزشی قابل قبول شرکت برای کارکنان واحدهای مختلف با تعیین سطح نیاز و اولویت هر دوره که طبق فرم استاندارد آموزشی و یا تعیین نیاز به دوره ای که مدیر واحد اعلام می نماید مشخص می گردد.

۵- مدارک ذیربط : لوح فشرده کلیه مستندات و مدارک فنی و جزوات آموزشی مورد نیاز بازرس

۶- پیوستها :

فرم شناسنامه آموزشی

فرم نیاز سنجی آموزشی

فرم برنامه آموزشی

استانداردهای آموزشی

لیست مباحث آموزشی

فرم اثر بخشی آموزشی

فرم ارزیابی ارائه کنندگان خدمات آموزشی

فرم حضور و غیاب دوره های آموزشی

فرم نظر سنجی و ارزیابی دوره آموزشی

فرم ارزیابی در ابتدای دوره

فرم شرکت در دوره های آموزشی کوتاه مدت

فرم گواهینامه آموزشی

۷- شرح عملیات :

۱-۷- کلیات :

کلیه فعالیتهای موثر در کیفیت کاری پرسنل مطابق با دستورالعمل حاضر شناسایی و تعیین می گردد تا امکانات لازم جهت ارتقاء علمی و کیفی کارکنان در راستای اهداف کیفی شرکت فراهم گردد.

۲-۷- درج سوابق آموزشی :

برای حفظ و نگهداری سوابق آموزشی کارکنان قسمتی از پرونده  پرسنلی که حاوی شناسنامه آموزشی پرسنل (اطلاعات پرسنلی و حرفه ای) کپی گواهینامه و مدارک آموزشی گذرانده شده کارکنان می باشد استفاده می شود و همچنین کلیه مکاتبات آموزشی مربوطه در پرونده آموزشی پرسنل ثبت و پس از پایان هر دوره سوابق آموزشی افراد در پروندهایشان بروز میگردد.

۳-۷- نیاز سنجی آموزشی : (سالیانه)

مدیر اداری اطلاعات اولیه فرم نیاز سنجی آموزشی و الزامات برنامه ریزی برای هر سال را طبق استانداردهای آموزشی مشاغل برای کلیه پرسنل تکمیل و برای مدیران واحدهای مربوطه ارسال می نماید و مدیران نسبت به تکمیل فرم نیازسنجی با توجه به منافع ، سیاستها ، برنامه های شرکت و نظرات کارکنان اقدام و پس از تکمیل آن را به واحد آموزش ارسال می نمایند و سپس فرمهای نیازسنجی تکمیل شده در جلسه کمیته آموزش بررسی و تایید می گردد و در صورت نیاز اصلاحاتی میتواند توسط کمیته بر روی نیاز سنجی ها انجام گیرد.

۴-۷- ارتباط با مراکز آموزشی و ارزیابی منابع آموزشی

مدیر اداری به منظور اطلاع از تازه های آموزش مرتبط با فعالیت شرکت اقدام به ارتباط با مراکز آموزشی، تحقیقاتی و صنعتی معتبر می نماید و تقویم آموزشی آن ها را جهت تهیه برنامه آموزشی دریافت می نماید. و پایان هر دوره مسئول آموزش نسبت به ارزیابی موسسات آموزشی برگذار کننده دوره ها و تعیین نمره ارزیابی آنها طی فرم مربوطه اقدام می نماید.

۵-۷- تقویم / برنامه آموزشی

مدیر اداری هر شش ماه یکبار با توجه به داده های فرم نیاز سنجی آموزشی و تقویم آموزشی مراکز آموزشی مختلف اقدام به تهیه برنامه آموزشی و همچنین تهیه بودجه آموزشی مطابق با فرم برنامه آموزش و فرم بودجه آموزش نموده و پیش نویس آن را جهت تایید به کمیته آموزش ارسال می دارد و کمیته آموزش پس از بررسی و در صورت نیاز اصلاح برنامه و بودجه آموزشی، آن را تایید و سپس به تصویب مدیریت عامل میرساند و برنامه آموزش مصوب به کلیه امور اعلام می گردد.

۶-۷- آموزش کارکنان :

هر یک از پرسنل شاغل در فعالیتهای کیفی شرکت موظف به گذراندن دوره های آموزشی متناسب با وظایف محوله می باشند و گذراندن آموزشهای عمومی با توجه نیاز مدیر مربوطه انجام می شود.

۱-۶-۷- آموزش عمومی :

آموزشهایی که در جهت پیشبرد کار بطور غیر مستقیم و یا در اهداف درازمدت شرکت موثر واقع گردند جزء آموزشهای عمومی می باشند مانند :

الف) آشنائی با مفاهیم و واژه های بازرسی

ب)آشنایی با استاندارد ۱۷۰۲۰

ج) آشنایی با نظام مشارکت

د) آشنایی با ساماندهی محیط کار ۵S

۲-۶-۷- آموزش تخصصی

آموزش های اساسی و مرتبط با فعالیت های شرکت ، آموزش های تخصصی محسوب می گردند که در نیازسنجی آموزشی مشخص شده اند. سایر آموزشها شامل آموزشهای تکمیلی و کامپیوتری و عمومی می باشد که به تفکیک در فرم نیازسنجی آموزشی مشخص شده اند و در صورتی که اجرای دوره در داخل شرکت میسر نباشد، دوره فوق در خارج از شرکت برگزار و برای آن فرم شرکت در دوره های آموزشی کوتاه مدت تکمیل می گردد.

۳-۶-۷- بازآموزی :

در صورت کفایت نکردن دوره های آموزش عمومی و تخصصی برگزار شده و یا به جهت مرور و تکرار مفاهیم کاربرد موثر در کیفیت فعالیت های کارکنان، مدیر اداری با هماهنگی مدیران قسمتهای مربوطه اقدام به برگزاری دوره های بازآموزی می نماید.

۷-۷- نحوه برگزاری دوره :

مدیر اداری  برنامه آموزشی مصوب را در اختیار کلیه واحدها قرار می دهد و کارشناس آموزش طبق برنامه هماهنگی لازم جهت اجرای دوره ها را انجام می دهد و پس از مشخص شدن محل و زمان دقیق دوره های آموزشی نسبت به هماهنگی و اطلاع رسانی با شرکت کنندگان دوره اقدام می نماید.

۸-۷- کنترل آموزش:

کارمند اداری پس از برگزاری هر دوره نسبت به تکمیل فرم حضور و غیاب دوره ها اقدام می‌نماید.

۹-۷- ازریابی اثربخشی آموزش، نتایج و ارزیابی دوره های آموزشی :

پس از پایان دوره و مشخص شدن نتایج دوره مدیر اداری نتایج و نمرات را در بورد آموزشی شرکت قرار می دهد و همچنین مدیر اداری با توجه به فرم ارزیابی در ابتدای دوره، نتیجه ارزیابی پایان دوره و فرم اثر بخشی آموزش که توسط مدیران واحدها تکیمل می گردد اقدام به تعیین میزان اثر بخشی دوره می نماید و در نهایت در پایان هر دوره فرم نظر سنجی و ارزیابی دوره توسط شرکت کنندگان تکمیل می گردد، که نتیجه نظر سنجیهای فوق در گزارش عملکرد آموزش ذکر میگردد.

۱۰-۷- سوابق آموزشی

کلیه سوابق آموزشی کارکنان شرکت بعنوان سوابق کیفی در پرونده پرسنلی افراد (در قسمت سوابق آموزشی) حفظ و نگهداری می شود و همچنین در بانک اطلاعاتی آموزش شرکت نیز بصورت داده های الکترونیکی جمع آوری می گردد و در پایان دوره های آموزشی گواهینامه مربوطه از موسسات آموزشی دوره اخذ و در صورتی که دوره داخلی باشد مدرکی طبق فرم گواهینامه آموزشی صادر و به قبول شدگان اعطاء و کپی گواهینامه در پرونده آموزشی افراد نگهداری می گردد.

۱۱-۷- آموزش بازرسین:

آموزش های ارائه شده جهت بازرسین، شامل آموزش های ابتدایی آشنایی، آموزش های تخصصی با استفاده از کارشناسان مجرب و همچنین یک سیستم آموزشی حین کار برای تمام دوران فعالیت می باشد.

همچنین بازرسین جدید الستخدام یک دوره کارآموزی سه ماهه را نزد بازرسان مجرب می‌گذرانند.

جهت دسترسی کلیه بازرسین به مستندات مرتبط با کار آنها  CD‌ابزار بازرس تهیه و در اختیار تمام بازرسین قرار گرفته است.

محتویات این  CDشامل موارد ذیل می باشد:

کلیه روشهای اجرائی و دستورالعمل‌ها و فرمهای مرتبط با کار بازرس

بیش از ۵۰ جزوه آموزشی تخصصی جوش و ۸۰ دوره  کیفی و مدیریتی

روشهای نمونه برداری منتشر شده موسسه استاندارد ایران

نمونه ای از MSDS و HSE ها

نرم افزارهای کاربردی

 

 

نمونه دستورالعمل آموزشی

نمونه دستورالعمل آموزشی

 

نمونه خط مشی آموزشی شرکت:

افزایش مهارت و دانش کاری با آموزش از طریق  منابع داخلی و درونی شرکت

(برای آموزشهای عمومی و نیمه تخصصی)

ایجاد کلاس آموزش و تعیین مسئول آموزش

ارائه آموزش های کاربردی خاص برای بکارگیری و استفاده از سیستمهای کاری شرکت

اجباری نمودن آموزشهای بدو خدمت بالاخص ۳ ماه کارآموزی بازرسان

تأکید بر آموزشهای تخصصی مدیریتی در سطح مدیران

تأکید بر استفاده از آموزشهای غیر حضوری

موکول نمودن هر گونه ارتقاء گرید بازرسان بر انجام آموزشهای مورد نیاز

هدفمند بودن نظامهای ارزیابی عملکرد برای پاسخگوئی به نیازهای آموزشی

تأکید به ارائه و استفاده از دوره های تخصصی ر برای ارتقاء سطح دانش مدیران، بازرسان و کارکنان

 

فایل ورد این دستورالعمل را از لینک زیر دانلود فرمائید:

محصول دانلودی ویکی فرم مرتبط با آموزش را از لینک زیر مشاهده فرمائید: