تجهیزات و لوازم ایمنی و شرایط محیطی ایمن

عدم اجرای دستورالعمل

خطاب رئیس به شما: چرا دستورالعمل را اجرا نکردید؟!