کنترل آماری فرآيند SPC

دستورالعمل نحوه اجرای سیستم کنترل آماری فرآیند SPC

روش اجرایی محاسبه هزینه های کیفیت

دانلود رایگان نمونه روش اجرایی محاسبه و تجزیه و تحلیل هزینه های کیفیت

نام مدرک:      روش اجرایی محاسبه و تجزیه و تحلیل هزینه های کیفیت کد مدرک:    P8506 تاریخ بازنگری:     –/–/– شماره بازنگری:  ۲ نام فرآیند مرتبط:   کلیه فرآیندهای سیستم کیفیت تعداد صفحات مدرک: ۳ (( شرح تغییرات ))