روش اجرايي شناسايي و ارزيابي ريسک هاي ايمني، بهداشت و محيط زيست

روش اجرایی شناسایی و ارزیابی ریسک های ایمنی، بهداشت و محیط زیست

۱– هدف:

هدف از تهیه این روش اجرایی تعریف و تشریح متدولوژی شناسایی جنبه‌های زیست‌محیطی و شرایط مخاطره‌آمیز ایمنی و بهداشت و روش ارزیابی آنها می‌باشد.

۲- محدوده:

این روش اجرایی در محدوده شرکت مهندسین مشاور — و پروژه های آن  معتبر و قابل اجرا است.

 ۳- تعاریف:

روش اجرایی شناسایی و ارزیابی ریسک های ایمنی، بهداشت و محیط زیست

 1.  محل کار: هر محل فیزیکی که در آن فعالیت‎های مربوط به کار تحت کنترل سازمان به اجرا در می‎آید.
 2. محیط‌ زیست:  محیط محصور و شرایطی که یک شرکت در آن فعالیت می کند و یا در آن اثر می گذارد شامل سیستم های زنده (انسان و مواد دیگر) موجود در آن
 3. جنبه زیست‌محیطی: بخشی از فعالیت‌ها، محصولات یا خدمات یک سازمانی که بتواند یا محیط‌زیست تاثیر متقابل داشته باشد.
 4. پیامد زیست‌محیطی: هر تغییری در محیط‌زیست اعم از نامطلوب یا مفید که تمام یا بخشی از آن ناشی از جنبه‌های زیست‌محیطی سازمان باشد.
 5. شرایط مخاطرهآمیز (Hazard): منشاء، شرایط یا عمل دارای پتانسیل لازم برای ایجاد آسیب از نظر جراحت انسانی یا بیماری شغلی یا مجموعه‎ای از آن‎ها.
 6. حادثه: رخدادی است که منتج به آسیب‌ها یا صدمه ناخواسته می‌شود یا بعبارتی حادثه عبارتست از یک واقعه یا اتفاقی ناخواسته که منجر به مرگ، بیماری، جراحت، صدمه و یا سایر خسارات گردد.
 7. بیماری شغلی: وضعیت جسمانی یا روحی نامساعد قابل تشخیص که ناشی از و/یا وخیم‌تر شده به وسیله فعالیت کاری و/یا شرایط مربوط به کار باشد.
 8. ریسک: ترکیبی از احتمال یا تکرار یک خطر معین و بزرگی نتایج (پیامدهای) آن رخداد را ریسک  گویند.
 9. شناسایی ریسک: تعیین ریسک های محتمل که بر پروژه اثر گذارند و مستندسازی ویژگی های هر یک از آنها.
 10. شدت اثر(Severity): بررسی وضعیت قانونی، شدت خسارت (مالی، پرسنلی و تجهیزاتی) و دامنه اثر جنبه یا خطر
 11. احتمال وقوع(Occurrence): تعداد دفعات تکرار یا دوره تکرار ریسک
 12. احتمال کشف(Detect): قابلیت تشخیص یا عدم تشخیص جنبه و یا خطر می باشد و در دو دسته قابل تشخیص یا غیر قابل تشخیص دسته بندی می شود.
 13. ارزیابی ریسک: فرآیندی است که نتایج آنالیز ریسک (یعنی ریسک‌های برآورد شده) را با رتبه‌بندی و یا مقایسه آن‌ها با مقادیر هدف (اهداف عملکردی یا الزامات قانونی) برای تصمیم‌گیری به کار می‌رود. ارزیابی ریسک نشان می‌دهد که ریسک‌های قابل قبول هستند یا نه.
 14. عدد اولویت ریسک(Risk Priority Number) : عدد اولویت ریسک از حاصلضرب «شدت × وقوع × تشخیص» به دست می‌آید.
 15. ریسک قابل‌قبول: ریسکی که تا حدی کاهش یافته‎است که برای سازمان از جنبه الزامات قانونی و خط مشی OH&S خودِ سازمان قابل تحمل است.
 16. جنبه زیست محیطی بارز و خطر ایمن غیر قابل تحمل (An tolerable) نقض صریح الزامات قانونی ملی و بین المللی مرتبط با فرایند ها, خط مشی, اهداف سازمان , و یا وجود شکایت یا حادثه  اعم از بروز در محیط کار و محیط زیست .
 17. جنبه و خطر عادی(Normal): در شرایط عادی کار احتمال وقوع دارد.
 18. جنبه و خطر غیرعادی (Abnormal): در شرایط غیرعادی (تعمیرات، قطع برق، تعطیلات و نظیر آنها) احتمال وقوع دارد.
 19. جنبه و خطر اضطراری (Emergency): بر اثر وقوع حوادث و سوانح و حالت اضطراری (انفجار، بمباران، زلزله، طوفان، شورش و …) احتمال وقوع دارد.

روش اجرایی شناسایی و ارزیابی ریسک های ایمنی، بهداشت و محیط زیست

۴- روش اجرا و مسئولیتها:

۴-۱ شناسایی فرایند :

هر یک از واحد ها با همکاری نماینده مدیریت باید فرایند جاری سازمان خود را برای شناسایی نقاط ریسک و جنبه تشریح نماید.

۴-۲ شناسایی جنبه های زیست محیطی و خطرات ایمنی و بهداشتی :

هر یک از واحدها با همکاری نماینده مدیریت باید جنبه های زیست محیطی و خطرات ایمنی فرایندهای خود را شناسایی و در قالب فرم شناسایی و ارزیابی جنبه ها ی زیست محیطی AK/F.175 و فرم شناسایی و ارزیابی ریسک ها وخطرات ایمنی و بهداشت محیط کار AK/F.176  مدون نمایند.

ستون مربوط به وضعیت و نوع هر یک از جنبه ها و خطرات با توجه به موارد ذکر شده در تعاریف (Normal-Abnormal- Emergency) تکمیل می گردد.

پیامد و اثرجنبه ها و خطرات نیز در ستون پیامدها مشخص می شود.

۴-۳

 ۴-۳-۱

 

نحوه ارزیابی جنبه های زیست محیطی و خطرات محیط کار :

مرحله ارزیابی جنبه ها و خطرات  با تکمیل فرم شناسایی و ارزیابی حنبه های محیط زیست و خطرات محیط کار صورت می پذیرد.

پس از ذکر جنبه ها و خطرات هر فعالیت لازم است ستونهای مربوطه به شرح زیر تکمیل شود.

شدت اثر :(S)تکمیل این ستون طبق طبقه بندی زیر صورت می گیرد.

ادامه روش اجرایی را بصورت کامل در فایل ورد از لینک زیر دریافت کنید:

محصولات کامل ایمنی را از لینک زیر مشاهده و دریافت کنید: