مجموعه دستورالعمل های ایمنی

مجموعه دستورالعمل های ایمنی

مجموعه دستورالعمل های ایمنی
*مجموعه دستورالعمل های ایمنی*

بخش ایمنی به عنوان مهمترین بخش هر یک از سازمان ها و شرکت ها می باشد. دستورالعمل هایی که مربوط به بخش ایمنی می باشد را تمامی کارکنان باید به خوبی بشناسند. فرم ها و روش های اجرایی که مربوط به بخش ایمنی هستند، اگر بدون الگو باشند به راحتی استفاده نمی شوند. برای الگوبرداری از فرم های ایمنی باید استانداردهای آنها را مورد بررسی قرار دهید. چک لیست های ایمنی دارای بخش های متنوعی می باشند. بنابراین باید هر یک از بخش های چک لیست ها را بشناسید و از آنها استفاده بهینه ای داشته باشید.

ادامه مطلب
روش اجرايي شناسايي و ارزيابي ريسک هاي ايمني، بهداشت و محيط زيست

دانلود رایگان روش اجرایی شناسایی و ارزیابی ریسک های ایمنی، بهداشت و محیط زیست

دستورالعمل نصب تابلوهای اطلاع رسانی ايمنی و بهداشت

دانلود رایگان دستورالعمل نصب تابلوهای اطلاع رسانی ایمنی و بهداشت

تجهیزات و لوازم ایمنی و شرایط محیطی ایمن

دانلود رایگان روش اجرایی آمادگي و واكنش در شرايط اضطراري

دانلود رایگان روش اجرایی آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری

۱-هدف : هدف ازتدوین این روش اجرایی شناسایی وضعیتهای اضطراری برای کسب آمادگیهای لازم، پیشگیری و نحوه واکنش در شرایط اضطراری و حوادثی که میتواند منجر به بروز پیامد های ناگوار بر محیط زیست و بحرانهای انسانی گردند، می باشد که گروههای مختلف مسئول در سازمان با درنظرگرفتن دستورالعملهای ویژه آمادگی  و واکنش در وضعیتهای […]

دستورالعمل ازرسي واحد ايمني و بهداشت

دستورالعمل بازرسی واحد ایمنی و بهداشت

دستورالعمل بازرسی واحد ایمنی و بهداشت هدف : پیشگیری از بروز حوادث، آسیب ها و بیماریهای شغلی در سطح شرکت. محدوده اعتبار : کلیه واحدهای شرکت. مسئولیتها : مسئولیت اجرای این دستورالعمل با واحد های مشخص شده در شرح عملیات می باشد. کنترل مستندات :